ارز شیبا و آموزش خرید توکن شیبا (Shiba Inu)

خرید شیبا shiba

برای اینکه بتوانید توکن شیبا رو تهیه کنید، نیاز هست که در یک صرافی خارجی اکانت داشته باشید که توی این آموزش نشون داده میشه چطور با آی پی ایران از صرافی خارجی خرید کنید.

در این آموزش ابتدا یک صرافی خارجی که با ایرانی ها مشکلی نداره معرفیی شده که کاملا معتبر بوده و دارای امکانات بسیار زیادی می باشد.

سپس نحوه انتقال دلار یا تتر به این صرافی آموزش داده شده است.

https://vrgl.ir/E8TFY

#شیبا #شیبا_اینو #shiba #shibainu

--

--

--

شاعر، نویسنده، وبمستر و فعال در حوزه رمز ارز— faridhonarvar.ir

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
فرید هنرور

فرید هنرور

شاعر، نویسنده، وبمستر و فعال در حوزه رمز ارز— faridhonarvar.ir

More from Medium

Nah Wèh Pi Ta

My Btrust Board Journey

Jack’s tweet announcing BTrust

To Burn or not to Burn? Deceptive Burn Tokens

I am a HUGE fan of DRIP.